Декларация за поверителност

Въведение

Ние, SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, като оператор на онлайн офертата носим отговорност за обработката на личните данни на потребителите на онлайн офертата. Нашите данни за контакт ще намерите в импресума на онлайн офертата, лицата за контакт за въпроси относно обработката на личните данни са посочени директно в тази Декларация за поверителност.

Приемаме много сериозно защитата на Вашата лична сфера и Вашите лични данни. Ние събираме, запаметяваме и използваме Вашите лични данни само в съответствие със съдържанието на тази Декларация за поверителност, както и на приложимите законодателни положения за защита на данните, по-специално на европейския Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и националните разпоредби за защита на данните. Отдаваме голямо значение на това да оправдаем и в това отношение оказаното ни от Вас доверие. Поради това защитаваме Вашите лични данни най-вече срещу достъп на неупълномощени лица.

С тази Декларация за поверителност бихме искали да Ви информираме в какъв обхват и за каква цел се обработват лични данни във връзка с използването на онлайн офертата.

Научете повече за инструментите и бисквитките, които използваме в нашия уебсайт, и индивидуализирайте настройките на бисквитките, като кликнете върху "Настройки на бисквитките". Моля имайте предвид, че въз основа на Вашите настройки е възможно не всички функционалности на сайта да бъдат достъпни повече.

Лични данни

Личните данни са информация за идентифицирано или идентифицируемо физическо лице. Те включват цялата информация за Вашата самоличност, като Вашето име, Вашия имейл адрес или Вашия пощенски адрес. От друга страна информация, която не може да бъде свързана с Вашата самоличност (като статистически данни, например за броя на потребителите на онлайн офертата), не се счита за лична информация.

Принципно можете да използвате нашата онлайн оферта без да разкривате самоличността си и без да посочвате лични данни. Тогава записваме само обща информация за посещението на нашата онлайн оферта. За някои от предлаганите услуги обаче се събират лични данни за Вас. Тогава тези данни се обработват от нас принципно само за целите на използването на тази онлайн оферта, по-специално за предоставяне на исканата информация. При събирането на лични данни трябва да се предоставят задължително само онези данни, които са абсолютно необходими. Освен това може да са възможни допълнителни сведения, при което се касае за доброволни сведения. Ние указваме винаги дали се касае за задължителни полета или доброволни сведения. След това ще Ви информираме за конкретните подробности в съответния раздел на тази Декларация за поверителност.

Автоматизирано намиране на решения въз основа на Вашите лични данни не се извършва във връзка с използването на нашата онлайн оферта.


Обработка на лична информация

Вашите данни се запаметяват от нас на специално защитени сървъри в рамките на Европейския съюз. Те са защитени чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неупълномощени лица. Достъпът до Вашите данни е възможен само за няколко упълномощени лица. Те носят отговорност за техническото, търговското или редакционното обслужване на сървъра. Въпреки редовните проверки обаче пълната защита срещу всички опасности не е възможна.

Вашите лични данни се предават кодирани по интернет. За предаването на данни ние използваме SSL кодиране (Secure Socket Layer).


Предаване на лични данни на трети страни

По принцип използваме Вашата лична информация само за предоставяне на желаните от Вас услуги. Ако в рамките на предоставянето на услуги използваме външни доставчици на услуги, техният достъп до данните се осъществява също само за целите на предоставяне на услугата. Чрез технически и организационни мерки гарантираме спазването на изискванията за защита на данните и задължаваме за това и нашите външни доставчици на услуги.

Освен това не предаваме данните на трети страни без Вашето изрично съгласие, по-специално не за рекламни цели. Предаване на Вашите лични данни се извършва само ако Вие самите сте дали съгласие за предаването на данните или ако ние сме оправомощени или задължени за това въз основа на законови положения и/или официални, съотв. съдебни разпоредби. При това може да се касае най-вече за предоставяне на информация за целите на наказателното преследване, за предотвратяване на опасност или за реализиране на права върху интелектуална собственост.


Правно основание за обработката на данни

Ако получим съгласие за обработката на Вашите лични данни, като правно основание за обработката на данните служи член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Ако Вашите лични данни се обработват, защото това е необходимо за изпълнението на договор или в рамките на подобно на договор отношение с Вас, като правно основание за обработката на данните служи член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Ако обработваме Вашите лични данни, за да изпълним правно задължение, като правно основание за обработката на данните служи член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

Като правно основание за обработката на данни се взема предвид също член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, ако обработката на Вашите лични данни е необходима за зачитане на основателен интерес на нашата компания или на трета страна и при това Вашите интереси, основни права и основни свободи не изискват защита на личните данни.

В рамките на тази Декларация за поверителност винаги посочваме правното основание, на което се базира обработката на Вашите лични данни.


Изтриване на данните и продължителност на запаметяването

Ние изтриваме, съотв. блокираме, Вашите лични данни принципно винаги тогава, когато целта на запаметяването отпадне. Освен това обаче запаметяване може да се извърши и ако това е предвидено от правни изисквания, на които подлежим, например по отношение на законовите задължения за съхранение и документация. В такъв случай ще изтрием, съотв. ще блокираме, Вашите лични данни след прекратяване на действието на съответните изисквания.


Използване на нашата онлайн офертаИнформация за Вашето крайно устройство

Всеки път, когато получавате достъп до нашата онлайн оферта, събираме следната информация за Вашето устройство, независимо от Вашата регистрация: IP адреса на Вашето крайно устройство, запитването от Вашия браузър и часа на това запитване. Освен това в рамките на това запитване се записват статусът и количеството на предадените данни. Събираме също информация за продукта и версията на използвания браузър, както и за операционната система на крайното устройство. Записваме и уебсайта, от който е осъществен достъпът до онлайн офертата. При това IP адресът на Вашето крайно устройство се запаметява само за времето на използване на онлайн офертата, а след това се изтрива или анонимизира, като се съкрати. Останалите данни се запаметяват за ограничен период от време.

Ние използваме тези данни за работата на онлайн офертата, по-специално за установяване и отстраняване на грешки, за определяне на натоварването на онлайн офертата, както и за извършване на корекции или подобрения. За технически необходимите случаи тези цели съдържат и нашия законен интерес от обработка на данните съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който е правно основание за тази обработка. За всички останали случаи Вашето одобрение – ако е предоставено – е правно основание за тази обработка, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.


Използване на бисквитки

Както в много други уебсайтове, за нашата онлайн оферта се използват бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия персонален компютър и запазват определени настройки и данни за обмен с нашата онлайн оферта чрез Вашия браузър. Една бисквитка обикновено съдържа името на домейна, от който е изпратен файлът бисквитка, както и информация за възрастта на бисквитката и буквено-цифров идентификатор.

Бисквитките ни дават възможност да разпознаем Вашето крайно устройство и веднага да направим достъпни евентуални предварителни настройки. Бисквитките ни помагат да подобрим онлайн офертата, както и да можем да Ви предложим по-добро и по-подходящо за Вас обслужване. Тук също се вижда нашият законен интерес от обработка на данните съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. За бисквитки, които надвишават технически необходимото ниво, Ви молим за Вашето съгласие за обработка в рамките на нашия банер за бисквитки/Центъра за преференции за защита на данните. Ако не го предоставите, ние, разбира се, няма да зададем бисквитки, които не са нужни за техническата работа на уебсайта. При наличие на одобрение от Вас, това е и правно основание за нашата обработка, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Използваните от нас бисквитки са така наречените сесийни бисквитки, които се изтриват автоматично отново след края на сесията на браузъра. Освен това се използват и бисквитки с по-дълъг период на запаметяване, за да могат Вашите предварителни настройки и предпочитания да бъдат взети предвид и при следващото посещение на нашата онлайн оферта.

Повечето браузъри са настроени така, че приемат автоматично бисквитки. Можете обаче да деактивирате запаметяването на бисквитки или да настроите браузъра си така, че да Ви уведомява, щом бисквитките бъдат изпратени. Освен това е възможно да изтриете ръчно вече запаметени бисквитки чрез на настройките на браузъра. Моля, имайте предвид, че евентуално можете да използвате нашата онлайн оферта само в ограничена степен или изобщо да не я използвате, ако откажете запаметяването на бисквитки или изтриете необходими бисквитки.


Използване на технически необходими бисквитки

Някои бисквитки са технически необходими, за да Ви дадат възможност да използвате нашите онлайн оферти. С тези бисквитки записваме и запаметяваме следните данни:

 • Настройки на езика

 • Настройки за търсене

 • Информация за идентифицирането, съотв. автентифицирането, на потребителя

 • Данни за безаварийното възпроизвеждане на аудио- или видеосъдържания

Бисквитките ни дават възможност да разпознаем Вашия персонален компютър и да направим незабавно достъпни евентуални предварителни настройки. Бисквитките ни помагат да усъвършенстваме онлайн офертата, както и да можем да Ви предложим по-добро и удобно обслужване. Освен това използването на бисквитки е необходимо, за да Ви улесни при използването на нашите онлайн оферти. Някои функции могат да Ви бъдат предложени само чрез използването на бисквитки. Това се отнася за търсенето, настройките на езика и т.н. От това следва и нашият законен интерес към правното основание за обработка на данни с помощта на бисквитки съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.


Използване на аналитични бисквитки („Google Analytics“)

Освен това на нашия уебсайт използваме бисквитки, които дават възможност за анализ на Вашето потребителско поведение, т. нар. аналитични бисквитки. С тези бисквитки записваме и запаметяваме следните данни:

 • Честота на прегледите на сайта

 • Ключови думи

 • Използване на функции на уебсайта

 • Продължителност на пребиваване

Вашите данни, събрани с помощта на бисквитките, се псевдонимизират, така че присвояването на данните към съответния потребител вече не е възможно, ако не сте дали ясно и активно съгласие.

Използваме аналитичните бисквитки, за ​​да подобрим и оптимизираме качеството на нашите онлайн оферти и тяхното съдържание, както и да проверим и подобрим обхвата и възможността за намиране на нашите онлайн оферти. Използваме аналитични бисквитки само с Вашето съгласие. Правното основание за обработката е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

За анализа на поведението на потребителите във връзка с посочените по-горе цели, използваме софтуера Google Analytics, който от своя страна използва бисквитки, както е обяснено.

Прилагаме Google Analytics за статистически оценки. Google Analytics е служба за уеб анализ на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, САЩ („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се запаметяват във Вашия персонален компютър и дават възможност да се направи анализ на използването на уебсайта от Вас. Получената чрез бисквитките информация за Вашето използване на този уебсайт обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се запаметява там. В случай на активиране на IP анонимизирането в този уебсайт, Вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, участващи в Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. По поръчение на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оценява използването на уебсайта от Вас, да съставя отчети за дейността на уебсайта и да предоставя на оператора на уебсайта допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. Предаденият в рамките на Google Analytics IP адрес на Вашия браузър няма да бъде обединен с други данни на Google. Вие можете да предотвратите инсталирането на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; обръщаме вниманието Ви обаче на това, че в такъв случай няма да можете да използвате в пълен обхват всички функции на този уебсайт. Освен това можете да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от бисквитката и отнасящи се до Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като не разрешите използването на съответните бисквитки в банера на бисквитките/Центъра за преференции за защита на данните.

Допълнителна информация за това ще намерите на адрес tools.google.com/dlpage/gaoptout, съотв. www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google Analytics и защита на данните). Обръщаме внимание на това, че на нашите уебсайтове Google Analytics беше разширен с кода „anonymizeIp ();“, за да се анонимизират IP адресите, при което последният октет се изтрива.


Използване на рекламни бисквитки („Salesforce Pardot Services“)

SMA Solar Technology AG (SMA) запаметява единствено и само лични данни на посетители на уебсайтове, които доброволно/по собствено желание са се регистрирали на нашите уебсайтове, за да получават информация за продукти и услуги, да се абонират за бюлетина на SMA или да изтеглят документи. Ако сте дали съгласието си, можете освен това да получавате рекламни имейли, базирани на интересите.

Някои формуляри на SMA уебсайтовете са свързани с Pardot. Pardot е софтуер за автоматизация на маркетинга на Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, Великобритания, EC2N 4AY.

Доброволно предоставени лични данни ще бъдат запаметени първоначално в Pardot, за да бъдат обработени след това със Salesforce CRM системата с цел установяване на контакт и/или изпращане на информация. Salesforce не запаметява IP адреси, но използва индивидуалните функции за присвояване „уникален ID на посетителя“ и „уникален идентификатор“. Заключения за личността не са възможни.

Тук (https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5) ще разберете как Salesforce обработва Вашите данни при посещение на уебстраници.

SMA използва Pardot като услуга за маркетингов анализ, която дава възможност за поддържане, определяне на размера и разширяване на уеб офертата на SMA и маркетинговата комуникация на SMA и за оптимизиране на съдържанията на уебсайтовете на SMA. Освен това за защита на потребителите и партньорите могат да бъдат разпознавани и рискове от измами и рискове за безопасността и при необходимост да бъдат предотвратявани. Данните се обработват в Salesforce по наше поръчение чрез използването на бисквитки.

Бисквитките Pardot се използват само ако сте дали съгласието си в рамките на нашия банер за бисквитки/Център за преференции за защита на данните. Можете да деактивирате запаметяването на бисквитки допълнително и в настройките на Вашия браузър.

Ако трябва да оставите само основни бисквитки, това може да доведе до ограничаване на функциите и потребителското удобство на уеб офертата на SMA.


Използване на партньорски бисквитки (Awin)

На нашия уебсайт сме интегрирали компоненти от Awin на Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Германия. Awin е германска партньорска мрежа, която предлага партньорски маркетинг. Партньорският маркетинг е поддържана от интернет форма на продажби, която дава възможност на търговските оператори на уебсайтове, така наречените търговци или рекламодатели, да поместват реклама, заплащана най-често чрез комисионни за кликване или продажба, на уебсайтове на трети страни, т.е. на търговски партньори, които се наричат също партньори или издатели. Awin въвежда бисквитка в системата за информационни технологии на съответното лице. Проследяващата бисквитка на Awin не запаметява никакви лични данни. Запаметяват се само идентификационният номер на партньора, т.е. на партньора, който посредничи за потенциалния клиент, както и поредният номер на посетителя на уебсайт и поредният номер на рекламното средство, върху което е извършен клик. Целта на запаметяването на тези данни е обработката на комисионни плащания между търговеца и партньора, които се обработват чрез партньорската мрежа, т.е. Awin.

Действащите разпоредби за защита на данните на Awin могат да бъдат извикани в www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.


Използване на Google Maps

В нашата онлайн оферта използваме картографската услуга на Google Maps чрез интерфейс. При това се касае за услуга на Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, САЩ („Google“).

За да използвате функциите на Google Maps, е необходимо да запаметите своя IP адрес. Тази информация обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Доставчикът на този сайт няма влияние върху това предаване на данни.

Ние използваме Google Maps, за да Ви дадем възможност за по-лесно намиране на местата, които сме посочили в онлайн офертата. Това представлява законен интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, който същевременно е и правното основание за използването на Google Maps.

Повече информация за работата с потребителски данни можете да намерите в Декларацията за поверителност на Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Използване на Eventbrite

На уебсайта предлагаме на потребителите също така възможност да резервират участие в събития. За тази цел използваме инструмента „Eventbrite“, който се поддържа от Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, САЩ. Ако се регистрирате за събитие, ще бъдете пренасочени към уебсайта на Eventbrite. Ние не оказваме влияние върху обработката на данни от Eventbrite. Eventbrite Inc. участва в рамковата програма на Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ на Министерството на търговията на САЩ и Европейската комисия по отношение на събирането, използването и съхранението на лични данни от държавите членки на Европейското икономическо пространство. Тук ще получите информация за това кои данни се събират, обработват и използват от Eventbrite Inc. в обхвата на рамковата програма на Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ и за какви цели се прави това:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/Informationen-zum-EU-US-Datenschutzschild.

За да се регистрирате за събитие в Eventbrite, трябва да изпратите на Eventbrite Inc. следните данни:

 • Фамилно име, лично име

 • Имейл адрес

 • Място

 • Дата на раждане

 • Вид на запитването

 • ID на събитието (кой уебинар е резервиран)

 • Осребрени ваучери

Допълнителна информация за това как Eventbrite Inc. използва лични данни, ще получите от инструкцията за защита на данните на Eventbrite:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eventbrite.

Като организатори получаваме от Eventbrite достъп до изброените по-горе данни на участниците в дадено събитие. Използваме данните за целите на подготовката и проследяването на събитието. За по-добро бъдещо планиране на офертата за събития използваме данни за участието в събития, за да проучим използването и степента на оползотворяване на събитията.


Използване на YouTube

В нашата онлайн оферта са интегрирани видеа, за чието възпроизвеждане използваме плъгин на поддържаната от Google услуга YouTube („YouTube“). Оператор на услугата е YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ. Ако извикате уебсайт от нашата онлайн оферта, към който е интегрирано видео, се създава връзка със сървърите на YouTube. При това YouTube съобщава на сървъра кои уебсайтове от нашата онлайн оферта сте посетили.

Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, давате възможност на YouTube да присвоява Вашето поведение при сърфиране директно към Вашия личен профил. Можете да предотвратите това, като излезете от своя акаунт в YouTube. Допълнителна информация за работата с потребителски данни можете да намерите в Декларацията за поверителност на Google в www.google.de/intl/de/policies/privacy/, която е валидна и за YouTube.

Използваме YouTube, за да можем да Ви показваме видеа и така да представим повече информация за нас и нашите услуги; в това се съдържа същевременно и законният интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.


Използване на Vimeo

В нашата онлайн оферта са интегрирани видеа, за чието възпроизвеждане използваме плъгин на поддържаната от Google услуга Vimeo („Vimeo“). Оператор на услугата е Vimeo, LLC с главно седалище в 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Ако извикате уебсайтовете на нашето интернет представителство, които са снабдени с такъв плъгин, се създава връзка със сървърите на Vimeo и при това се показва плъгинът. По този начин на сървъра на Vimeo ще бъде предадено кой от нашите уебсайтове сте посетили. Ако при това сте влезли като член на Vimeo, тази информация ще бъде присвоена от Vimeo към Вашия личен потребителски акаунт. При използване на плъгина, напр. кликване върху бутона за стартиране на видео, тази информация също се присвоява към Вашия потребителски акаунт. Можете да предотвратите това присвояване, като преди използването на нашия уебсайт излезете от потребителския си акаунт във Vimeo, и изтриете съответните бисквитки на Vimeo. Допълнителна информация за обработката на данни и указания за защитата на данните чрез Vimeo можете да намерите на адрес vimeo.com/privacy.

Използваме Vimeo, за да можем да Ви показваме видеа и така да представим повече информация за нас и нашите услуги; в това се съдържа същевременно и законният интерес по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.


Използване на EQS графики на акциите

Ние интегрираме външни услуги на EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstrasse 47, 80333 München) за визуално представяне на нашите графики на акциите. Ако използвате такава услуга или ако Ви бъдат показани съдържания на трети страни, технически обусловено се обменят комуникационни данни между Вас и съответния доставчик.

За допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на Вашите данни, моля, вижте указанията за защита на данните на EQS Group AG на адрес germany.eqs.com/de/legal.

Използването на тази програма представлява нашият законен интерес от обработка на данните съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.


Използване на ретаргетинг и ремаркетинг

Под ретаргетинг, съотв. ремаркетинг, се разбират технологии, при които на потребителите, посетили вече определен уебсайт, се показва подходяща реклама и след напускането на този уебсайт. За тази цел е необходимо интернет потребителите да се разпознават извън собствения им уебсайт, за което се използват бисквитки от съответните доставчици на услуги; освен това се взема предвид досегашното поведение при употреба. Ако един потребител разглежда например определени продукти, тези или подобни продукти могат по-късно да му бъдат показани като реклама на други уебсайтове. Касае се за персонализирана реклама, която е адаптирана към нуждите на всеки потребител. За тази персонализирана реклама не е необходимо да се извърши идентифициране на потребителя извън разпознаването. Затова не обединяваме данните, използвани за ретаргетинг, съотв. ремаркетинг, с други данни.

Ние използваме такива технологии за публикуване на обяви в интернет. За публикуването на обявите използваме доставчици, предоставени от трети страни. Освен това използваме оферти от Google, които позволяват автоматично показване на интересни за интернет потребителя продукти. Тази функция се осъществява от бисквитки. Допълнителна информация за тази технология можете да получите от разпоредбите на Google за защита на данните на адрес policies.google.com/privacy. Задаваме бисквитки само с Вашето съгласие. Това е правното основание от член 6, параграф 1, буква a) от ОРЗД. Инсталирането на бисквитките за Google ремаркетинг и Google AdWords Conversion Tracking можете да предотвратите и чрез настройка на съответния софтуер на браузъра чрез извикване на уебсайта www.google.com/policies/privacy/ads/и промяна на съответната настройка.

Комуникация с нас


Можете да осъществите контакт с нас по различни начини, включително чрез формата за контакт на нашия уебсайт. Освен това с удоволствие ще Ви осведомяваме с нашия бюлетин редовно по имейл и чрез съобщения за пресата.


Формуляр за контакт

Ако искате да използвате формуляра за контакт в нашата онлайн оферта, ние ще събираме за целта личните данни, които посочвате във формуляра за контакт, по-специално име и имейл адрес. Освен това ще запаметим IP адреса, както и датата и часа на запитването. Обработваме предадените чрез формуляра за контакт данни само с цел да можем да отговорим на Вашето запитване или Вашата молба.

Вие можете сами да решите каква информация да ни предадете чрез формуляра за контакт. Правното основание за обработката на Вашите данни е Вашето съгласие съобразно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

След като обработим запитването, данните първоначално ще бъдат запаметени в случай на някакви уточняващи въпроси. Изтриване на данните може да бъде поискано по всяко време, в противен случай изтриването става след пълното разглеждане на запитването; законовите задължения за съхранение остават обаче незасегнати.


Съобщения за пресата

Използване на доставчици на услуги за изпращане на съобщения за пресата

Ние използваме външни услуги на EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) и Meltwater Deutschland GmbH (Rotherstrasse 22, 10245 Berlin) за разпространение на съобщения за пресата. Ако се регистрирате за такава услуга, ще обменяме комуникационни данни с тези доставчици на услуги.

За допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на Вашите данни, моля, вижте указанията за защита на данните на EQS Group AG на адрес https://germany.eqs.com/de/legal и на Meltwater GmbH на адрес https://meltwater.com/de/privacy.

Използването на тези програми се основава на Вашето съгласие за съответната обработка на данни съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.


Бюлетин

Регистрацията за бюлетина на SMA става чрез процедурата за двойно съгласие, която изисква лично потвърждение чрез одобрение по имейл. Бюлетините могат да бъдат отменени по всяко време.


Бюлетин за връзки с инвеститорите

За изпращането на нашия бюлетин за връзки с инвеститорите (наричан по-долу „IR бюлетин“) са ни необходими услугите на EQS Group AG. Изпращането се извършва въз основа на договор за обработка на поръчка по смисъла на член 28, параграф 3, стр. 1 от ОРЗД. Предоставяме Вашите данни на доставчика на услуги за доставка само за целите на изпращането на имейли.

Регистрацията за нашия IR бюлетин става чрез т. нар. процедура за двойно съгласие. Това означава, че след регистрацията ще получите имейл, в който ще бъдете помолени за потвърждение на Вашата регистрация. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужди имейл адреси. Регистрациите за IR бюлетина се протоколират, за да може процесът на регистрация да се докаже в съответствие със законовите изисквания. Това включва запаметяване на времето за регистрация и потвърждение, както и запаметяване на IP адреса. Протоколират се също и промените на Вашите данни, запаметени при доставчика на услуги за изпращане.

В рамките на процеса на регистрация се получава Вашето съгласие за обработката на данните и се прави препратка към тази Декларация за поверителност (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД).

Данните ще се използват само за изпращането на IR бюлетина.


Маркетингов бюлетин

При регистрацията за нашия маркетингов бюлетин, Вашият имейл адрес ще бъде използван за собствени рекламни цели, докато се отпишете. Ще получавате редовна информация по имейл относно актуални теми, както и имейли по специален повод, например при специални кампании или за оферти за обучение. При това имейлите могат да бъдат персонализирани и индивидуализирани въз основа на нашата информация за Вас.

Ако не сте ни дали писмено Вашето съгласие, за регистрацията за нашия маркетингов бюлетин използваме така наречената процедура за двойно съгласие, т.е. ще Ви изпратим маркетингов бюлетин по имейл само тогава, когато преди това сте ни потвърдили изрично, че трябва да активираме изпращането на маркетингов бюлетин. След това ще Ви изпратим уведомителен имейл и ще Ви помолим да потвърдите чрез кликване върху съдържащ се в имейла линк, че искате да получавате нашия бюлетин.

Правното основание за обработката на Вашите данни е Вашето съгласие съобразно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, ако сте се регистрирали изрично за маркетинговия бюлетин. В рамките на законовите изисквания може също да е възможно да получавате нашия маркетингов бюлетин от нас без изрично съгласие, тъй като сте поръчвали от нас стоки или услуги, във връзка с това сме получили Вашия имейл адрес и Вие не сте възразили срещу получаването на информация по имейл. В този случай като правно основание трябва да се разглежда нашият законен интерес от предаването на директна реклама съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

За изпращането на маркетинговия бюлетин използваме инструмента за автоматизация на маркетинга на Salesforce Pardot. Pardot е софтуер за автоматизация на маркетинга на Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, Великобритания, EC2N 4AY.

Личните данни, които Вие ни предавате в хода на поръчката на маркетинговия бюлетин, ще бъдат обработвани в САЩ за целите на изпращането на маркетинговия бюлетин, както и за маркетингови цели. Ние изпращаме тези данни на компанията Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Софтуерът Salesforce Pardot също се използва за гореспоменатите цели, свързани с клиентски данни. По този начин, в сътрудничество с компанията Salesforce.com, сме в състояние по-добре да осъществяваме индивидуализиран подход чрез оценка на конкретните интереси на нашите клиенти. Смятаме, че специфичният, съответстващ на интересите на клиента подход от наша страна, също е в интерес на клиента. Тъй като освен това компанията Salesforce.com е член на Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ. (https://www.privacyshield.gov/participant_search), сме убедени, че и в САЩ се гарантира обработка на клиентските данни на ниво, което съответства на германския Закон за защита на данните. Обръщаме вниманието Ви на това, че оценяваме Вашето потребителско поведение при изпращане на маркетинговия бюлетин. За тази оценка изпратените имейли съдържат така наречените уеб маяци (Web Beacons), съотв. проследяващи пиксели (Tracking Pixel). За оценките свързваме предадените данни чрез тези проследяващи пиксели с Вашия имейл адрес и индивидуален ID. С получените по този начин данни създаваме потребителски профил, за да адаптираме маркетинговия бюлетин към Вашите индивидуални интереси. При това записваме кога четете нашите маркетингови бюлетини, върху кои връзки кликвате в тях и от това правим заключения за Вашите лични интереси. Тези данни свързваме с действията, извършени от Вас на нашия уебсайт. Ако не желаете това, трябва да отмените абонамента. Такова проследяване не е възможно също ако във Вашата програма за електронна поща сте деактивирали показването на изображения по подразбиране. В този случай бюлетинът няма да Ви бъде показван изцяло и може да не използвате всички функции. Ако показвате изображенията ръчно, се извършва споменатото по-горе проследяване.

Ако сте поръчали маркетинговия бюлетин и ние оценяваме поведението при използване, както е показано по-горе, ще споделим събраните по този начин данни за маркетингови цели със следните компании, свързани с нас:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Германия
тел.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

SMA Altenso GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Германия
тел.: +49 561 9522-0 / www.sma-altenso.com / Altenso@sma.de

coneva GmbH, Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München, Германия
тел.: +49 561 9522-0 / www.coneva.com / Info@coneva.com

SMA Solar Technology AG разполага с голям брой дъщерни дружества по целия свят, които продават продуктите на SMA AG и извършват необходимото обслужване, напр. SMA France S.A.S. или SMA Italia S.r.l. Ние споделяме данните и с тези компании. Същото важи и за дъщерните дружества на emerce GmbH.

Предаването на данни на тези компании се извършва, за да можем чрез нашия бюлетин да съставим оптимални оферти, които са подходящи и интересни за Вас. Споменатите компании няма да използват Вашите лични данни, за да се свържат с Вас чрез други канали за продажба (например телефонни обаждания). SMA Solar Technology AG е сключила с всяка от компаниите споразумения за обработка на поръчките. Тъй като предаване на данните се осъществява само ако в рамките на поръчката на бюлетина сте се съгласили изрично с разпоредбите за защита на данните в тази декларация, а следователно и с това предаване на данни, обработката се извършва въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Освен това споделянето на събраните данни със свързаните компании съответства на интересите на нашите клиенти към индивидуална и базирана на потребностите информация, така че обработката на данните е обоснована също и чрез член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Това важи особено и затова, защото клиентът може да се отпише от бюлетина по всяко време. Информацията се съхранява дотогава, докато сте абонирани за бюлетина. След отписване запаметяваме данните чисто статистически и анонимно.

Ако не искате да получавате повече маркетингови бюлетини от нас, можете да оттеглите Вашето вече дадено съгласие по всяко време с действие за в бъдеще, съотв. да възразите срещу по-нататъшното получаване на бюлетина, като за това не възникват разходи, различни от тези за предаване съгласно основните тарифи. Просто използвайте съдържащия се във всеки бюлетин линк за отписване или изпратете съобщение до нас или нашия пълномощник за защита на данните.


Solar calculator

Solar calculator е безплатна услуга, която е насочена към частни крайни потребители. Можете да създадете със Solar calculator необвързващо примерно изчисление („соларен потенциал“) и след това да изпратите запитване за оферта до SMA. SMA препраща запитването към избрани, квалифицирани специализирани предприятия в близост до Вас. След това предприятията ще се свържат директно с Вас за допълнителна консултация и изготвяне на оферта.

За изчисляване на соларния потенциал е необходимо да се извършат определени въвеждания в Solar calculator (напр. планирано местоположение на фотоволтаичната система). Освен това събираме Вашите лични данни, ако изпратите запитване за оферта.

По-долу ще намерите информация за това кои данни се записват и запаметяват чрез Вашето запитване за оферта и как се използват те:

 • Данни за контакт: обръщение, собствено име, фамилия, улица, номер, пощенски код, населено място, държава, телефонен номер, имейл адрес

 • Данни за конструктивните условия: планирано местоположение на фотоволтаичната система, вид на покрива, площ на покрива, наклон на покрива, ориентация на покрива

 • Допълнителни данни: годишно потребление на електроенергия, размер на домакинството в брой хора, профил на потреблението, допълнителни консуматори, предпочитание за акумулатор да/не, дата на планираното инсталиране, други Ваши забележки

 • Резултат от изчислението на Solar calculator: изчислена енергийна потребност, изчислен размер на фотоволтаичната система, изчислено собствено потребление, изчислено остатъчно потребление на електроенергия от мрежата, изчислено подаване, изчислено спестяване на разходите за електроенергия, изчислена степен на независимост/самодостатъчност, изчислено намаляване на отделянето на CO2, препоръки за продукта

Правното основание за обработката на Вашите данни е подготовката за сключване на договор съобразно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. За изготвянето на офертата SMA препраща Вашите данни на квалифицирани специалисти (партньори на SMA, специализирани в изграждането на фотоволтаични системи). Вашите данни ще се използват от партньорите на SMA, специализирани в изграждането на фотоволтаични системи, само за изготвянето на оферта. Моля, проявете разбиране за това, че ние не можем да повлияем на бизнес отношенията между Вас и специализирания партньор.

Личните данни, събрани за Вас от SMA, ще бъдат третирани строго поверително и няма да бъдат предавани на трети страни без Вашето изрично съгласие. SMA може да използва лични данни за вътрешни цели, например за анализ на данни, изследвания или за усъвършенстване на продуктите. Вашите данни ще бъдат изтрити в Solar calculator в нашата система не по-късно от 3 месеца от момента на Вашето запитване.

За обработката на Вашето запитване за оферта и за изпращането на имейли Вашите данни също ще бъдат обработени в САЩ. Ние изпращаме тези данни на компанията Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY. По този начин, в сътрудничество с компанията Salesforce.com, ние сме в състояние да обработим по-добре заявката за оферта съобразно Вашите специфични желания. Смятаме, че това е във Ваш интерес.

За автоматизираното изпращане на имейли използваме софтуера за автоматизация Salesforce Pardot на едноименната компания Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). При това Pardot записва Вашето потребителско поведение и оценява Вашите данни под формата на потребителски профил. Допълнителна информация за това ще получите в „Маркетингов бюлетин“.


Коментари

Имате възможност да коментирате публикациите ни в нашата онлайн оферта. За целта трябва да въведете Вашето име, при което можете да използвате и псевдоним. Освен това трябва да посочите Вашия имейл адрес. Посочването на Вашия имейл адрес е необходимо, за да можем да се свържем с Вас, ако има възражения във връзка с Вашите коментари и да Ви помолим за мнение; запаметяваме допълнително IP адреса. Без тази информация не можете да публикувате коментари. Разбира се, при публикуването на коментара ще се покаже само избраното от Вас име, съотв. псевдонимът. Правното основание за обработката на Вашите данни е Вашето съгласие съобразно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.


Социални медииВ нашата онлайн оферта ще намерите линкове към социалната мрежа Facebook, мрежата за кариерно развитие LinkedIn, както и услугата за кратки съобщения Twitter. Ще разпознаете линковете по съответното лого на доставчика.

Чрез кликване върху линковете се отварят съответните сайтове в социалните медии, за които тази Декларация за поверителност не се прилага. За подробности относно действащите там разпоредби, моля, вижте съответните декларации за поверителност на отделните доставчици; можете да ги намерите на следните адреси:

Facebook: www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: twitter.com/privacy

Преди последване на съответните линкове не се извършва предаване на лична информация на доставчиците. Вашето последване на линка за съответния сайт е същевременно основата за обработка на данни от доставчика на този сайт.


Вашите права и контактНие отдаваме голямо значение на това да обясним възможно най-прозрачно обработката на Вашите лични данни и да Ви информираме за принадлежащите Ви права. Ако желаете по-подробна информация или искате да упражните принадлежащите Ви права, можете да се свържете с нас по всяко време, за да можем да се погрижим за Вашето искане.


Права на засегнати лица

По отношение на обработката на Вашите лични данни разполагате с широки права. Преди всичко имате широко право на информация и при необходимост можете да поискате коригиране и/или изтриване, съотв. блокиране, на Вашите лични данни. Можете също така да поискате ограничаване на обработката и имате право да на възражение. По отношение на личните данни, които сте ни предали, Вие също имате право на предаваемост на данните.

Ако искате да се възползвате от някое от правата си и/или да получите по-подробна информация за него, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Като алтернатива можете да се обърнете освен това към нашия пълномощник за защита на данните.


Оттегляне на съгласието и възражение

Веднъж дадено от Вас съгласие може да бъде свободно оттеглено по всяко време с бъдещо действие. Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката, извършена до оттеглянето въз основа на съгласието. Съответните партньори за контакт са също нашият отдел за обслужване на клиенти и нашият пълномощник за защита на данните.

Ако обработката на Вашите лични данни не се основава на съгласие, а се извършва на базата на друго правно основание, можете да възразите срещу тази обработка на данните. Вашето възражение ще доведе до проверка и евентуално до прекратяване на обработката на данните. Ще бъдете информирани за резултата от проверката и ако въпреки това обработката на данни трябва да продължи, ще получите от нас по-подробна информация защо е възможна обработката на данни.


Пълномощник за защита на данните и контакт

Назначили сме пълномощник за защита на данните, който ни оказва помощ по въпросите за защита на данните и към който също можете да се обърнете директно. При въпроси относно събирането, обработката или използването на Вашите лични данни, на които настоящата Декларация за поверителност не можа да отговори, както и за корекция или изтриване на Вашите данни или оттегляне на вече дадени съгласия, моля, обърнете се към:

SMA Solar Technology AG
Пълномощник по защита на данните
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

Имейл: datenschutz@SMA.de


Жалби

Ако смятате, че обработката на Вашите лични данни от нас не е в съответствие с тази Декларация за поверителност или приложимите разпоредби за защита на данните, можете да подадете жалба до нашия пълномощник за защита на данните. След това пълномощникът за защита на данните ще разгледа въпроса и ще Ви информира за резултата от проверката. Освен това имате право да подадете жалба до надзорен орган.


Допълнителна информация и промениЛинкове към други уебсайтове

Нашата онлайн оферта може да съдържа линкове към други уебсайтове. Тези препратки обикновено са обозначени като такива. Ние можем да влияем върху това, доколко действащите разпоредби за защита на данните се спазват на свързаните уебсайтове. Затова препоръчваме да се информирате за съответните декларации за поверителност и от други уебсайтове.


Промени на тази Декларация за поверителност

Статусът на тази Декларация за поверителност е посочен чрез датата (по-долу). Запазваме си правото да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време с действие за в бъдеще. Промяна се извършва по-специално при технически корекции на онлайн офертата или при промени в изискванията за защита на данните. Съответната актуална версия на Декларацията за поверителност винаги може да бъде извикана директно чрез онлайн офертата. Препоръчваме Ви да се информирате редовно за промените в тази Декларация за поверителност.

Статус на тази Декларация за поверителност: септември 2021 г.

Версия 4.4